Všeobecné obchodní podmínky


Vysvětlení! Aktuálně náš projekt zastřešuje společnost Objednáme s.r.o., jelikož jsme ještě na začátku a finance nyní dáváme stále do vývoje a zdokonalování služby. Vlastní s.r.o. plánujeme založit v nejbliší možné době. Tímto se Vám velice omlouváme za určitou neprofesionalitu. Kdyby Vám bylo cokoliv nejasného klidně zavolejte na +420 777 500 253 a veškeré dotazy Vám zodpovím.

Všeobecné obchodní podmínky užívání aplikací Objednáme s.r.o. prostřednictvím www.letitapp.com

Tyto obchodní podmínky řídí používání aplikací a služeb Objednáme s.r.o. Použitím služeb Objednáme s.r.o. souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu. Přečtěte si je prosím pozorně. Pokud s podmínkami, uvedenými v tomto dokumentu nesouhlasíte beze změn, nemůžete služeb Objednáme s.r.o. využít. Pokud není uvedeno jinak, Objednáme s.r.o. vlastní duševní práva k aplikaci. S výhradou licence níže, jsou všechna práva k duševnímu vlastnictví vyhrazena.

I. Úvod

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou vydané v souladu s ust. § 1751 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), obchodní společností Objednáme s.r.o., se sídlem Český Těšín, Mlýnská 942/13, PSČ 737 01,IČO: 06419518, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 71855 C, Krajský soud v Ostravě (dále jen "Poskytovatel"), která je provozovatelem internetového portálu www.letitapp.com včetně aplikací, informací a funkcí v něm obsažených.


Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služby mezi Poskytovatelem a Odběratelem uzavřené v souladu s ust. § 1746 občanského zákoníku a upravují podmínky poskytování služeb Poskytovatelem prostřednictvím Objednáme s.r.o.

Ustanovení článku II. těchto všeobecných obchodních podmínek se užije pouze při uzavření smlouvy o poskytování služby prostřednictvím sítě internet. Ustanovení dalších odstavců jsou součástí jak smlouvy o poskytování služby uzavřené prostřednictvím sítě internet, tak i smlouvy o poskytování služeb uzavřené písemnou formou v materiální podobě.II. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu

1. Poskytovatel: Poskytovatelem je společnost Objednáme s.r.o.

2. Odběratel: Odběratelem je každý subjekt, který učinil závaznou objednávku na https://www.letitapp.com/, odeslal návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služby vývoje a správy mobilní aplikace a tento návrh byl akceptován ze strany Poskytovatele.

3. Odběratel je povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě či firmě, které jsou označené za povinné.

4. Před dokončením registrace a závazné objednávky tvorby mobilní aplikace je Odběratel povinen seznámit se s těmito VOP. Udělení souhlasu s VOP je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a odeslání návrhu smlouvy o poskytování služeb. Souhlas Odběratel vyjadřuje zaškrtnutím políčka před samotným dokončením objednávky.

5. Smluvní vztah vzniká akceptací návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služby ze strany Poskytovatele, která je zaslána obratem Odběrateli na emailovou adresu uvedenou v registraci firmy.III. Poskytovatel

1. Poskytovatel je povinen:

1.1 Zajistit vytvoření aplikace pro responzivní webové stránky Odběratele.

1.2 Dodržovat smluvní podmínky dle Smlouvy o poskytnutí služby mobilní aplikace na dobu neurčitou

1.3 Nepostoupit veškeré detaily smluvních podmínek Odběratele třetím stranám.

1.4 Zajistit po schválení mobilní aplikace Odběratelem, odeslání mobilní aplikace ke schválení do App Store a Google Play, kde se již proces schvalování řídí podmínkami Apple inc. a Google inc.


2. Poskytovatel je oprávněn:

2.1 Pozastavit aplikaci, v případě, že Odběratel nebude plnit platební podmínky.

2.2 Upravit, neaktualizovat nebo odstranit nevhodné materiály, texty, či fotografie nahrané Odběratelem / nevhodným materiálem se rozumí pravidla se společností Apple inc. a Google inc. pro mobilní aplikace.


3. Poskytovatel neodpovídá

3.1 Za nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost služby způsobenou technickými problémy spojenými s přenosem dat pomocí datových sítí (mobilní aplikace vyžadují při spuštění datové připojení, v případě spuštění aplikace offline, Poskytovatel neručí za správný chod aplikace)

3.2 Za neschválení a zveřejnění vytvořené mobilní aplikace do obchodů AppStore a GooglePlay, v situaci, kdy společnost Apple inc. resp. Google inc. rozhodne, že aplikace s tímto obsahem není vhodná pro jejich obchody. V této situaci bude společnost Objednáme s.r.o. komunikovat v průběhu 14 dnů od neschválení s těmito společnostmi o možné nápravě a úpravách aplikace, tak, aby mohla být inzerována na obou obchodech.

3.3 Za nevhodný obsah textu, který bude distribuován prostřednictvím notifikačních PUSH zpráv Odběratelem mezi své zákazníky.


4. Poskytovatel si vyhrazuje:

4.1 Právo na zobrazení reklamního sdělení týkající se služby Objednáme s.r.o. na úvodní obrazovce mobilního zařízení při načítání dat mobilní aplikace Odběratele, konkrétně “made by LetItApp“.IV. Odběratel

1. Odběratel nesmí:

1.1 Prodat, pronajmout nebo sublicencovat materiál z těchto stránek.

1.2 Reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiály z aplikace pro komerční účely.

1.3 Upravit nebo jinak modifikovat jakýkoliv materiál z této aplikace, tuto aplikaci používat jakýmkoliv způsobem, který způsobuje nebo může způsobit poškození aplikace, zhoršení dostupnosti nebo přístupnosti aplikace nebo jakýmkoliv způsobem, který je protiprávní, nezákonný, podvodný nebo škodlivý, nebo související s jakoukoliv protiprávní, nezákonnou, podvodnou nebo škodlivou činností.

1.4 Tuto aplikaci použít ke kopírování, ukládání, hostování, přenos, odesílání, používání nebo šíření jakéhokoliv materiálu, který obsahuje nebo je spojen s jakýmkoliv spyware, počítačovým virem, trojským koněm, červem, keyloggerem, rootkitem nebo jiným škodlivým softwarem.

1.5 Publikovat obsah, který je protiprávní nebo nezákonný, nesmí porušovat jakákoliv práva třetích stran a nesmí umožňovat vyvolání žalob, ať už proti Odběrateli nebo Objednáme s.r.o. nebo třetím stranám (v každém případě podle platného práva dané země).

2. Odběratel se zavazuje uplatňovat všechny akční nabídky, bonusy a další nabízené služby či produkty zveřejněné v Mobilní aplikaci. Pokud Odběratel využívá v Mobilní aplikaci funkci rezervace, zavazuje se uplatňovat všechny rezervace provedené v Mobilní aplikaci koncovým uživatelem.V. Uživatelský obsah

1. Pro účely těchto Podmínek se „uživatelským obsahem“ rozumí materiál (obsahující bez omezení text, obrázky, audio, video a audio-vizuální materiál), který odešlete na responzivní webové stránky nebo do služby https://www.letitapp.com/, za jakýmkoliv účelem v rámci vytvoření či aktualizace mobilní aplikace.

2. Objednáme s.r.o. si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit jakýkoliv nevhodný materiál nahraný v rámci aktualizací mobilní aplikace na tyto webové stránky nebo uložené na servery Objednáme s.r.o. To vše na základě upozornění Odběratele Poskytovatelem.

3. Odběratel je povinen při zadání aplikace Poskytovateli dbát pravidel hospodářské soutěže, zejména ochranných známek, autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví ostatních soutěžitelů. Odběratel bere na vědomí, že Poskytovatel pro případ zneužití těchto práv nenese odpovědnost za takové nekalé soutěžní jednání nebo zneužití ochranné známky. Poskytovatel si vyhrazuje právo pro případ podezření z výše uvedeného protiprávního jednání Odběratele, s výjimkou, kdy Odběratel předloží Poskytovateli povolení od majitele takového práva, takovou aplikaci odmítnout vyvinout či aktualizovat.

4. Odběratel odesláním objednávky dává souhlas k zasílání obchodních sdělení ze strany Objednáme s.r.o. na kontaktní e-mail.

5. Odběratel podpisem Smlouvy souhlasí s použitím textových a grafických materiálů v jeho vlastnictví. Poskytovatel si tak vyhrazuje právo na užití těchto materiálů pro účely jejich využití v Mobilní aplikaci odběratele a dále pro účely prezentace Poskytovatele.VI. Aktualizace mobilní aplikace

1. Odběratel má právo neomezeně aktualizovat svou mobilní aplikaci prostřednictvím správce Objednáme s.r.o.VII. Platební podmínky

1. V případě, že nebude částka dle objednávky uhrazena na bankovní účet uvedený v objednávce Poskytovatel dle specifikací objednávky Odběratele a prostřednictvím emailu vyzve Odběratele k úhradě služeb, dle objednávky a závazku.

2. Odběratel se odesláním objednávky zavazuje zaplatit Poskytovateli vydanou fakturu do data splatnosti, uvedeného na faktuře.

3. Uhrazením faktury souhlasí Odběratel s těmito obchodními podmínkami.

4. Podmínkou poskytování služeb je po prvním zkušebním měsíci zdarma úhrada vydané faktury na bankovní účet Poskytovatele.

5. Uživatel má možnost hradit za služby opakovanýmí platbami, a to po aktivaci inkasa z platební karty prostřednictvím platební brány ComGate. Den strhnutí opakované platby je určený dnem aktivace inkasa. Frekvence opakované platby je určena fakturačním obdobím, tedy 1x měsíčně. Maximální jednorázová částka opakované platby je 5 000 Kč a částka je fixní.

6. V případě nezaplacení faktury ve lhůtě 10-ti dnů od emailové výzvy k úhradě Poskytovatel odstraní aplikaci Odběratele a nebude dohledatelná ani v App Store ani v Google play.

7. Nezaplatí-li Objednatel zaslanou fakturu, je Poskytovatel oprávněn účtovat Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky bez DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení.VIII. Reklamační řád

1. Nejste spokojeni s vyúčtovanou cenou - Pokud nesouhlasíte s výší vyúčtované ceny za Služby, máte možnost vyúčtování reklamovat zasláním reklamace na náš email info@letitapp.com Vyúčtování můžete reklamovat do 2 měsíců od jeho doručení, potom Vám právo reklamovat podle zákona zanikne.

2. Odkladný účinek - Pokud vyúčtování reklamujete včas, nemá taková reklamace podle zákona odkladný účinek na splatnost vyúčtování a je potřeba, abyste vyúčtování zaplatili.

3. Nejste spokojeni s poskytnutou Službou - Pokud nesouhlasíte s kvalitou poskytnuté Služby, máte možnost Službu reklamovat prostřednictvím reklamace na náš email info@letitapp.com Službu můžete reklamovat do 2 měsíců od jejího vadného poskytnutí, potom Vám právo reklamovat podle zákona zanikne.

4. Jak a do kdy reklamaci vyřídíme - Vaši reklamaci vyřídíme do 30 dnů od chvíle, kdy jste nám ji doručil(a). Pokud Vaši reklamaci vyúčtování vyřídíme kladně, zohledníme Vám případný přeplatek za Služby v následujícím vyúčtování Služeb. Pokud Vaši reklamaci Služby vyřídíme kladně, zohledníme případnou slevu z ceny Služby v následujícím vyúčtování Služeb.IX. Trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá s účinností ode dne odeslání závazné objednávky, není-li sjednáno jinak.

 • Smlouva je vždy uzavírána na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta není sjednána, postačuje podání písemné, nebo elektronické výpovědi.
 • 2. K ukončení smlouvy dojde:

 • na základě písemné dohody (postačuje elektronicky) stran o ukončení smlouvy,
 • V případě výpovědi poskytovatelem z důvodu vzniku okolnosti vylučující protiprávnost, která mu brání ve splnění povinností ze smlouvy
 • v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem dle těchto VOP, není-li mezi stranami sjednáno ve smlouvě jinak,
 • nebo ukončením poskytování služeb a následným smazáním aplikace, není-li uhrazena faktura ani 10 dní po zaslání upozornění o nezaplacení.
 • 3. Odstoupení od smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v zákoně a v těchto VOP, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně.

  4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce).

  5. Odběratel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany poskytovatele, za které se považuje opakované neplnění povinností poskytovatele podle smlouvy, které poskytovatel nenapraví ani ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy s upozorněním na takové neplnění

  6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany uživatele, za které se považuje:

 • prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem uživateli podle smlouvy, které trvá déle, než 14 (čtrnáct) dní,
 • nebo opakované prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem uživateli podle smlouvy,
 • nebo v případě prokazatelného porušení autorských práv ze strany uživatele,
 • nebo poskytnutí dodávky zakoupené uživatelem od poskytovatele třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele,
 • nebo jiné podstatné porušení povinností uživatele stanovených mu smlouvou.
 • 8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, vyjma:

 • těch, která vzhledem k jejich povaze a dle vůle stran mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv poskytovatele,
 • a povinnosti uživatele k úhradě splatných závazků, popř. ceny za skutečně poskytnutou dodávku nebo služeb.


 • X. Ochrana osobních údajů

  1. Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností, závazků uvedených ve smlouvě a v těchto VOP, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací apod. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro jednání nezbytné a úzce spojené s plněním povinností Poskytovatele a realizací objednávky a také případně prostřednictvím třetích subjektů – zpracovatelů osobních údajů zodpovědných za své jednání.

  2. Údaje jsou k dispozici pouze Poskytovateli. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.

  3. Odběratel a Poskytovatel se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.  XI. Přerušení či omezení dostupnosti služeb, kvalita služeb

  (Důvody pro dočasné přerušení poskytování služeb či omezení jejich dostupnosti) Objednáme s.r.o. je oprávněna dočasně přerušit poskytování služeb či omezit jejich dostupnost z následujících důvodů:

  1. Jestliže zákazník přes upozornění poruší podmínky smlouvy podstatným způsobem či podstatným způsobem poruší jiné právní povinnosti, zejména jestliže nezaplatí cenu dle ceníku ve lhůtě její splatnosti.

  2. V případě zneužití služby či důvodného podezření na zneužití služby

  3. V případě výskytu technických závad na veřejné internetové komunikační síti či v případě rizika výskytu takových závad, a z jiných závažných technických nebo provozních důvodů.

  4. V případě krizového stavu, zejména živelných pohrom, teroristických útoků, epidemií, ohrožení bezpečnosti státu, či přijetí jiného opatření oprávněným orgánem veřejné moci, které bude mít za následek omezení či vyloučení dostupnosti služeb elektronických komunikací.

  5. V jiných případech vyplývajících ze zákona, jiného právního předpisu či veřejnoprávního rozhodnutí.  XII. Vyloučení nároků v případě přerušení poskytování služeb či omezení jejich dostupnosti, snížení kvality služeb či vadného poskytnutí služeb

  1. Odběrateli nevznikají žádné nároky na náhradu újmy v případě přerušení poskytování služeb či omezení dostupnosti služeb či snížení kvality služeb z důvodů uvedených v čl. X.1 těchto podmínek. Objednáme s.r.o. také není povinna nahradit Zákazníkům újmu, která jim případně vznikne v důsledku snížení kvality služeb či vadného poskytnutí služeb.  XIII. Riziko výpadků a opatření zákazníka k minimalizaci vzniku újmy, neexistence garancí či záruk nad rámec garancí zákonných.

  1.Odběratel bere na vědomí, že poskytování služeb tohoto charakteru (tj. veřejně dostupných internetových služeb a služeb elektronických komunikací) je spojeno s určitým rizikem výpadků a přerušení poskytování služeb a takové riziko vědomě akceptuje.

  2. Odběratel se proto zavazuje učinit veškeré kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy na své straně v souvislosti s užíváním služeb (zejména provádět pravidelné zálohování uživatelských dat apod.). Objednáme s.r.o. se zavazuje učinit veškerá dostupná opatření, aby obnovila dostupnost a kvalitu služby v co nejkratším čase.

  3. Objednáme s.r.o. neposkytuje žádné garance ani záruky, kromě záruk vyplývajících z právních předpisů a záruk, které případně nad rámec právních předpisů Objednáme s.r.o. výslovně poskytne (např. v rámci pravidel individuální nabídky)  XIV. Závěrečná ustanovení

  1. VOP jsou zveřejněny v platném znění na www.letitapp.com

  2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník Sb.

  3. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití faxu či elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu a určení osoby. 4. Poruší-li Odběratel jakoukoliv povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy o poskytnutí služby (jejíž součástí jsou VOP), je Poskytovatel oprávněn od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit.

  5. Objednáme s.r.o. může kdykoliv revidovat a změnit tyto podmínky používání. Kontrolujte proto pravidelně webové stránky www.letitapp.com, abyste se seznámili s aktuální verzí podmínek používání.

  6. Pokud je jakékoliv ustanovení těchto podmínek používání označeno soudem nebo jiným příslušným orgánem za nezákonné nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Pokud soud nebo jiný příslušný orgán určí, že některá ustanovení těchto podmínek používání mají být vymazány, do doby, než budou vymazány, budou tyto části považovány za neplatné; zbytek těchto podmínek používání bude i nadále platný.

  7. Objednáme s.r.o. neodpovídá za žádné přímé ztráty, obchodní ztráty, ztráty zisků, příjmů, zisků nebo předpokládaných úspor, ztráty obchodních vztahů, ztráty dobrého jména nebo dobré vůle v souvislosti s obsahem mobilní aplikace Odběratele.

  9. Odběratel je zodpovědný za schválení podoby své mobilní aplikace, textů, fotografií, médií a veškerých dat.

  10. Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této Smlouvy bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany v případě, že je Odběratel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle Smlouvy a VOP.

  11. Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 27.03.2022